Likestilling- og ikke diskrimineringsarbeid

Som privat selskap med 49 ansatte er Ballangen Sjøfarm pliktig til å følge den generelle aktivitetsplikten som er lovfestet i Likestillings- og diskrimineringsloven § 26 første ledd.

Handlingsplanen som utgjør aktivitetsplikten i dag, skal forankres i styret ihht Likestillings og diskrimineringsloven § 26 c. Ledelsen skal være delaktig i utførelsen slik at de får eierskap til hva som gjøres i bedriften innenfor dette feltet. Handlingsplanen skal revideres 1 gang i året.

Alle arbeidsgivere skal, innenfor sin virksomhet, arbeide aktivt, målrettet og planmessig for å:

  • Fremme likestilling
  • Hindre diskriminering på grunn av kjønn, graviditet, permisjon ved fødsel eller adopsjon, omsorgsoppgaver, etnisitet, religion, livssyn, funksjonsnedsettelse, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk eller kombinasjoner av disse grunnlagene
  • Søke å hindre trakassering, seksuell trakassering og kjønnsbasert vold

Arbeidet skal blant annet omfatte disse områdene

  • Rekruttering
  • Lønns- og arbeidsvilkår
  • Forfremmelse
  • Utviklingsmuligheter
  • Tilrettelegging
  • Mulighet for å kombinere arbeid og familieliv

Handlingsplan for likestilling- og ikke diskrimineringsarbeid i Ballangen Sjøfarm