LOKALITETEN

Lokaliteten i Ofotfjorden i er unik i oppdrettssammenheng og gir svært gode oppvekstvilkår for laksen med miljømessig gevinst og bedre fiskehelse. Sterk strøm, og stor vannutskifting legger tilrette for optimale forhold både for fisk og miljø.

Driften ved anlegget har vært god. Både på grunn av vannutskiftingen, men ikke minst det høye ferskvannsinnholdet som fører til at lakselusa ikke trives i fjorden.

UTSLIPP

Ballangen Sjøfarm jobber aktivt for at alle lokaliteter som er i bruk, holder en akseptabel miljøstandard og ikke medfører større utslipp av næringssalter og organisk materiale enn det mottakeren tåler.
En del av utslippene kommer til nytte som gjødsel for alger, som igjen fungerer som mat for andre organismer i havet.
Gode miljøforhold gir best vekstforhold for fisken, og dermed gode produksjonsvilkår.

HYPPIGE MILJØ PRØVER

All marint oppdrett er pålagt å gjennomføre miljøovervåking i henhold til NS 9410 (B- og C-undersøkelser).
B-undersøkelsen er en trendovervåkning som skal gi en beskrivelse av den lokale miljøresponsen under og i umiddelbar nærhet av lokaliteten (nærsonen).
Undersøkelsen skal skje ved gitte tidspunkt i produksjonen og gir et bilde av hvordan miljøet blir påvirket over tid.

HVILETID LOKALITETER

Ballangen Sjøfarm veksler på bruken av lokalitetene i Ofotfjorden og har alltid en eller flere lokaliteter som ligger brakk. Hviletiden på lokalitene kan variere fra min to måneder og opp til ett år.

MATVARESIKKERHET/MILJØ/FISKEVELFERD/HMS

Ballangen Sjøfarms matfiskproduksjon ble i mai 2017 sertifisert etter GlobalGAP standarden (Global good agricultural practices). http://www.globalgap.org/uk_en/

GlobalGAP er en standard som omfatter alle ledd i produksjonen; Stamfisk, rogn, matfisk, slakteri, foredling og salg. Standarden sikrer matvaresikkerhet, minimal miljø påvirkning, etterlevelse av god dyrevelferd og arbeidernes helse og sikkerhet. Det Norske Veritas AS har sertifisert vår oppdrettsproduksjon etter GlobalGAP standarden.

Vi er stolt og fornøyd over å kunne dokumentere hvilke høye krav vår produksjon foregår i henhold til.

STIFTELSEN NORSK VILLAKSFORVALTNING

Vi er samarbeidspartner med SNVF og støtter deres arbeid i regionen med utvikling og forbedring av lakseførende vassdrag. I prosjektet Nordland 2023 er målet å styrke forvaltningen og entusiasmen og gjøre Nordland til det ledene villaksfylket. Dette gjøres ved god sameksistens mellom grunneiere, sportsfiskere, oppdrettsselskap, kraftselskap og myndighetene. Gytebestanden skal økes med 40% i snitt for de vassdragene som er med. Dette vil føre til at vassdragene bli mer attraktive. Drømmen er at det alltid er, villaks for alle – alltid!

ASC-RAPPORTERING

Ballangen Sjøfarm AS har som mål å sertifisere alle anleggene etter ASC-standarden. Vår første lokalitet ble sertifisert i april 2021.

Aquaculture Stewardship Council-standarden er en frivillig 3. parts sertifisering der vi som produsent må dokumentere at vår virksomhet medfører minst mulig belastning på miljøet, at vi viser sosial ansvarlighet og at vi åpent rapporterer våre resultater.

Nedenfor finnes OPPDATERT MILJØINFORMASJON for våre anlegg som er ASC-sertifisert eller er i ferd med å bli sertifisert

 

ASC-sertifiserte lokaliteter ( eller- i ferd med å sertifiseres)

Lokalitet

Lokalitets

nummer

GPS koordinater MTB

Status

Jevik

26495 68,412633° N, 16,526933° Ø 7000 t Sertifisert i 2021

Tjukkeneset

31077 68,474867° N, 17,303933° Ø 3120 t

N/A

Tortenesset

31297 68,485917° N, 17,338667° Ø 5500 t Planlagt sertifisert i 2021

Pundsvik-I

45060 68,4208° N, 16,783583° Ø 4776 t Planlagt sertifisert i 2022
Kvernes 28196 68,40205° N, 16,914367° Ø 3600 t

Planlagt sertifisert i 2021

 

Uforklarlige tap (Rapportert etter slakting)

Lokalitet  Generasjon  Uforklarlige tap
Jevik 17G 99,78% (-0,22%)
Tortenneset 18G 100,18% (+0,18%)
Kvernes 19G 102,36% (+2,36%)
Pundsvik 19G 98,76% (-1,24%)
Jevik 20G 103,41 (+3,41%)

Med uforklarlige tap menes avviket mellom antall fisk som ble satt ut og antall fisk som ble slaktet. Når det er minus er det et negativt avvik, og pluss indikerer et positivt avvik. Tallet foran G indikerer hvilken generasjon fisken tilhører. Antall fisk satt ut – registrert dødfisk – slakt.

 

Dødelighet på fugl eller pattedyr (Publiseres innen 30 dager etter hendelse)

Lokalitet  Antall Art Notat om funn Funnet dato Publisert
Jevik 1  Gråmåke – Herring gull – Larus argentatus Funnet i fuglenett 01.10.2020 N/A
Jevik 1 Storskarv – Cormorane – Phalacrocorax carbo Funnet i fuglenett 25.01.2021 28.01.2021
Tortenesset 2 Storskarv – Cormorane – Phalacrocorax carbo Funnet i merde 25.05.2021 28.05.2021
Jevik 1 Gråmåke – Herring Gull – Larus argentatus Funnet død i fuglenett 21.06.2021 08.07.2021
Kvernes 1 Alkekonge – Little Auk – Alle alle Funnet skadet i fuglenett og avlivet 01.07.2021 07.07.2021
Kvernes 1 Vadefugl (ukjent art) – Wader (unknown species) – Charadrii/ Scolopaci Funnet i merde, manglet hode. 28.10.2021 28.10.2021
Tortenesset 1 Stokkand – Mallard – Anas platyrhynchos Funnet i gjenfangstgarn 09.11.2021 22.11.2021
Tjukkeneset 2 Stokkand – Mallard – Anas platyrhynchos Funnet i gjenfangstgarn 09.11.2021 22.11.2021

 

Oversikt over listeførte sykdommer

Lokalitet

Sykdom Dato

Jevik

Ingen N/A

Tjukkeneset

Ingen N/A
Tortenesset Ingen

N/A

Pundsvik Ingen

N/A

Kvernes Ingen

N/A

 

Lakselus (Rapporteres hver uke)

Henviser til Barents Watch hvor lusetall publiseres ukentlig.

Lokalitet

Lusetall

Jevik

https://www.barentswatch.no/fiskehelse/locality/26495/2021

Tjukkeneset

https://www.barentswatch.no/fiskehelse/locality/31077/2021
Tortenesset https://www.barentswatch.no/fiskehelse/locality/31297/2021
Pundsvik-I

https://www.barentswatch.no/fiskehelse/locality/45060/2021

Kvernes

https://www.barentswatch.no/fiskehelse/locality/28196/2021

 

Parasittkontroll

Lenker: